Child Safe Tourism

ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ.

ບໍ່ສຳຄັນວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດໃນໂລກນີ້ ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເດັກໂດຍ ສະເພາະການເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າປອດໄພຈາກການທາລຸນ. ເດັກທີ່ຢູ່ໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເພາະ ແລ້ວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງຮ່າງກາຍ, ສະພາວະທາງຈິດ ແລະ ການທາລຸນທາງເພດ.
ບາງຄັ້ງຄາວໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້
ເດັກນ້ອຍຕົກຢູ່ໃນວົງຈອນຂອງການທາລຸນດ້ານແຮງງານ. ສະນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາ
ຕ້ອງຮູ້ວິທີດຳເນີນການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງອຸດສະຫະ ກຳ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ. ການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ປອດໄພຕໍ່ເດັກມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກ ເຮົາໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສິ່ງທີ່ງ່າຍ ດາຍທີ່ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອໃຫ້ ຕົນເອງເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ.

ສຶກສາຕື່ມກ່ຽວກັບວ່າຈະເປັນນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກນ້ອຍຄືແນວໃດ.

Learn

ຮຽນຮູ້

ຮຽນ​ຮູ້ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ.

ຮຽນຮູ້ເພີ້ມຕື່ມ
Pledge

ຄຳຫມັ້ນສັນຍາ

ມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງ. ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເປັນນັກ​ເດີນ​ທາງທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ.

ໃຫ້​ຄຳຫມັ້ນສັນຍາ
Share

ແບ່ງປັນ

ຊ່ວຍກັນ​ບອກ​ຄົນ​ອື່ນ​ຕໍ່​ໄປ ​ເພື່ອສ້າງກະ​ແສ​ການ​ເປັນ​ນັກ​ເດີນທາງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.