Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
ທຸລະກິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ ​ ການເປີດແຫຼ່ງອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ

Child Safe Tourism

January 23, 2013

ທຸລະກິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ ​ ການເປີດແຫຼ່ງອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ແຈ້ງການ ການ ເປີດເວບໄຊ໌ຂອງພະແນກອຸດສະຫະກຳ ການ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ (the industry section of childsafetourism.org) ໃນມື້ນີ້. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກທຸລະກິດດ່ຽວ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ບໍລິສັດໃຫຍ່ກໍ່ຕາມ ມີຂັ້ນ ຕອນງ່າຍໆທີ່ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງໆແລະ ຊັກຊວນລູກຄ້າທີ່ມີເມດຕາຊຶ່ງຫ່ວງໄຍສະຖານທີ່ທີ່ພວກເພີ່ນໄປທ່ອງທ່ຽວ.ພະແນກອຸດສະ ຫະກຳການ ທ່ອງທ່ຽວນີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນງານທີ່ງ່າຍດາຍແລະລາຄາບໍ່ແພງເຊິ່ງຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດ ຂອງທ່ານສາມາດປະຕິບັດໄດ້.

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈດີສຳລັບທຸກຄົນ. ລູກຄ້າ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກປອດໄພຈາກການຖືກປະ ຕິບັດຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກ ເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

  • 57% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປທ່ຽວໃນຂົງເຂດນີ້ (ກຳປູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຣາຊອາຈັກໄທ ຫຼື ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ) ໄດ້ເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າເດັກນ້ອຍສ່ຽງຕໍ່ການຖືກທາລຸນ.
  • 85% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຈະປົກປ້ອງເດັກຈາກ ການຖືກຂູດຮີດ ຫລື ຫາຜົນປະໂຫຍດ.
  • 95% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍທຸລະກິດທີ່ຈະປົກປ້ອງເດັກອາດຈະສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ນິໄສໃນການຊື້ຂອງພວກເຂົາໃນດ້ານບວກ.

ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ (ເຊີ່ງລວມມີ ປະສົບການທີ່ບໍ່ດີທີ່ກ່ຽວພັນກັບການໄດ້ ເຫັນການທາລຸນເດັກ) ອາດສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພາບພົດຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ອັດຕາການມາຢ້ຽມຢາມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງ. ນັກເດີນທາງ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ປອດໄພຕໍ່ເດັກທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ.

ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານໂດດເດັ່ນດວ້ຍການເປັນຜູ້ນຳໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່
ເດັກ. ກະລຸນາເຂົ້າໄປເບິ່ງຂໍ້ມູນ ພາກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ເລີ້ມດຳເນີນການນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.