Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
ກະຊວງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ກຳປູ​ເຈຍ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ພະຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກ​​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ການທ່ອງທ່ຽວ

Child Safe Tourism

August 17, 2012

ກະຊວງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ກຳປູ​ເຈຍ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ພະຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກ​​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ການທ່ອງທ່ຽວ

ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ ວັນທີ 17 ສິງຫາ ປີ 2012

ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວກຳປູເຈຍ ແລະ ອົງການສຸພານິມິດແຫ່ງປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ປະກາດວ່າ ປະຈຸບັນນີ້ ການເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໂດນຜ່ານການລິ ເລີ່ມໂຄງການໃໝ່ຂອງອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງປະເທດອົດສ໌ຕຣາລີ (AusAID), ນັ້ນຄືໂຄງການໄວເດັກ.ໂຄງການໄວເດັກ ໄດ້ນຳເອົາອົງການສຸພະນິມິດ, ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດສະຍາກຳ (UNODC), ແລະ ຕຳຫຼວດສາກົນໃຫ້ຫັນມາສົນໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການຂູດຮີດ ຫລື ຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ເດັກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ດວ້ຍວິທີການປ້ອງກັນແລະການປົກປ້ອງ.

ອົງການສຸພະນິມິດໄດ້ປະຕິບັດງານຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວນັບແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການໆທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດ ໄພຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ການແຕ່ງຕັ້ງອົງການສຸພະນິມິດໃຫ້ເປັນຕົວແທນການປະຕິບັດງານສຳລັບໂຄງການ ໄວເດັກ-ເສົາຄ້ຳການປ້ອງກັນ ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໄລຍະຍາວກັບກະຊວງການທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ສະຖິຕິທີ່ດີເລີດຂອງອົງການສຸພານິມິດໃນການປົກປ້ອງເດັກ.

ໃນຫຼາຍໆປີຜ່ານມານີ້ ປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສະຖິຕິຂອງກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄດ້ເຖິງ 2.8 ລ້ານຄົນໃນປີ 2011 ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ ປີ 2010 15 ເປີເຊັນ.

ທ່ານ ພັງຈັນດາ ຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດ ປະຈຳໂຄງການ ໄວເດັກເສົາຄ້ຳການປ້ອງກັນກ່າວວ່າ “ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າສະຖານທີ່ການທ່ອງທ່ຽວຊັກຈູງເອົາເດັກ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຂົ້າມາ ຊອກຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ” ແລະ ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າອຸດສະຫະກຳການ ທ່ອງທ່ຽວກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ນັ້ນມັນຈຳເປັນທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຈັດຫາສິ່ງປ້ອງກັນເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການທາລຸນທຸກຮູບແບບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຢາກໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວປອດໄພສຳລັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ປອດໄພສຳລັບວັດທະ ນະທຳກຳປູເຈຍ, ມໍລະດົກ ແລະ ຊຸມຊົນ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງຕ້ອງການໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ປອດໄພສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ.”

ອົງການສຸພະນິມິດແນະນຳການນຳຂອງກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ ອົງການສຸພະນິມິດຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອທີ່ຈະຮັບຮູ້ຜົນກະທົບຂອງເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ແລະ ສະ ໜັບສະໜູນການດຳເນີນການທ່ອງທ່ຽວແບບມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຊຶ່ງໃຫ້ບຸລິມະສິດພິເສດແກ່ການປົກ ປ້ອງເດັກ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການສຳມະນາສອງວັນຂອງຄະນະກຳມະການໆທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດ ໄພຕໍ່ເດັກຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດແຜນງານສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນປະເທດກຳປູເຈຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ອົງການສຸພະນິມິດກຳລັງເຮັດວຽກໃນຊຸມຊົນຮ່ວມກັບເດັກຍິງ ແລະ ຊາຍ, ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ ແລະ ຜູ້ນຳຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ້ານກັບການທາລຸນ.