Child Safe Tourism

ທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າປອດໄພຕໍ່ເດັກຄືແນວໃດ?

ການເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ເດັກທີ່ທ່ານກຳລັງຊ່ວຍ ເຫຼືອປົກປ້ອງ ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສ້າງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ຈົ່ງຕື່ມການທົດສອບ ຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອວັດແທກເບິ່ງວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານດຳເນີນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການທາລຸນ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ. ຈົ່ງທົດສອບ.