Child Safe Tourism

ການຂຽນນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ

ນະໂຍບາຍທີ່ຂຽນຂຶ້ນມານັ້ນຈະແຈ້ງ ຊຶ່ງບໍລິສັດຂອງທ່ານຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເກີດມີການທາລຸນ ແລະ ຂູດ ຮີດເດັກ. ມັນໜ້າຈະງ່າຍດາຍ, ຈິງຈັງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ ພ້ອມກັບຂັ້ນຕອນທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບການທາລຸນເດັກ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືວ່າ: ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານບໍ່ຄວນ ເປັນພຽງ ແຕ່ ຄຳເວົ້າທີ່ຢູ່ໃນເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງໂດຍ ຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ.  ກະລຸນາເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ.