Child Safe Tourism

ວິທີເຮັດທຸລະກິດທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ເດັກ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຍບຸກຄົນ, ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ຫຼື ບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄໍາແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານສາມາດນຳ​ໃຊ້ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ປອດ​ໄພ​ຂຶ້ນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ກຸ່ມ​ສ່ຽງ.ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.