Child Safe Tourism

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ: ທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ: ທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດທີ່ສະໝັກໃຈຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ 37 ປະເທດໄດ້
ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເດັກຢູ່ໃນ ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ. 84.8 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດກ່າວວ່າພວກເຂົາຢາກຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບວ່າຈະປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ປ້ອງກັນ ການຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກຄືແນວໃດໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອີກ 94.8 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເວົ້າວ່າ: ນະໂຍບາຍຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເພື່ອປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍນັ້ນຈະສົ່ງຜົນ ສະທ້ອນໃນທາງບວກຕໍ່ນິໄສໃນການຊື້ຂອງເຂົາເອງ. ອ່ານບົດລາຍງານທັງໝົດ ແລະ ບົດສັງ ລວມຫຍໍ້.