Child Safe Tourism

ນະໂຍບາຍເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີປະສົບການທີ່ເປັນເອກະ ລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ, ແຕ່ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອາດຈະເປັນຜົນກະທົບແບບຖາວອນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຂະນະທີ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈຊຶ່ງແມ່ນເຈດຕະນາທີ່ດີ ປາສະຈາກ ການວາງແຜນທີ່ເໝາະສົມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາແລ້ວຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວອາດເປັນໄພຕໍ່ ຊຸມຊົນ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດດ້ານບວກທີ່ບົ່ມຊ້ອນຂອງຂະແໜງການນີ້ ອົງການທ່ອງທ່ຽວນິເທດ ສາກົນ, ມູນນິທິເພລເນັດເຕີຣາ ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາລະຫວ່າງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາແຜນນະ ໂຍບາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ. ແນວທາງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາການດຳເນີນງານທີ່ດີທີ່ ສຸດ ຊຶ່ງລວມມີ ການທີ່ຈະປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການຂອງເດັກຄືແນວໃດ. ກະລຸນາອ່ານ ນະໂຍບາຍ.