Child Safe Tourism

ການໂຄສະນາ ແລະ ອຸປະກອນການສື່ສານ

ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວບໍ່? ທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປົກປ້ອງເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດແລະ ການຂູດຮີດບໍ່? ທ່ານສາມາດຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ ໂດຍການດາວໂຫຼດ ແລະສະແດງ ສື່ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ການພິມ ແລະ ອຸປະກອນດີຈິດຕອລ໌

Regional Materials

ປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ

ໃບປີວ

ອັງກິດ | ຈີນ

ກໍາປູເຈຍ

ສະຕິກເກີ

ອັງກິດ | ຂະແມ

ສປປ ລາວ

ປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ

ໄທ

ຫວຽດນາມ

ປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ