Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
ຕ້ອງອອກແຮງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຈາກການທາລຸນທາງ ເພດ

Child Safe Tourism

September 26, 2011

ຂ່າວ​​ ວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ: “ຕ້ອງອອກແຮງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຈາກການທາລຸນທາງ ເພດ”

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ວັນທີ 26 ກັນຍາ ປີ 2011

ເນື່ອງຈາກອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນພ້ອມກັບຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາດໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການທາລຸນທາງເພດໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົ່ງສັນຍານເຕືອນຕົວແທນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ລະຫວ່າງຊາດ ນັ້ນຄືອົງການສຸພະນິມິດ.

ການເຕືອນ ທີ່ໄດ້ປະກາດອອກຍ້ອນວ່າໂລກໄດ້ສະຫຼອງວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ (ວັນອັງຄານ ວັນທີ 27ເດືອນກັນຍາ) ຂໍ້ມູນລ້າສຸດຈາກປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະເທດໄທໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຳນວນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອັດຕາປະຈຳປີ 26 ເປີເຊັນ (ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ 11.17ລ້ານຄົນ) ສຳລັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງປີ 2011. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນຄູ່ແຂ່ງກັບປະເທດ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປະເທດ ລາວປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 2.5 ລ້ານຄົນ ເທົ່າກັນກັບປະເທດກຳປູເຈຍ, ແຕ່ວ່າຫວຽດນາມມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວພາຍໃນປະເທດເຖິງ 5 ລ້ານຄົນ.

ອົງການສຸພະນິມິດກ່າວວ່າ ທັງໆທີ່ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ ເດັກນັ້ນຄືການຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ. ປະຈຸບັນນີ້ອົງການສຸພະນິມິດກຳລັງຊອກຫາວິທີລະດົມນັກທ່ອງ ທ່ຽວໃນຄວາມພະຍາຍາມເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ ເມື່ອພວກເຂົາເດີນທາງ ທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພື້ນ ແລະ ອົງການດັ່ງກ່າວຈະສອບຖາມຜູ້ດຳເນີນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີບົດບາດໃນການສ້າງ“ສະພາບແວດລ້ອມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ”. ຈຸດປະສົງກໍ່ຄືເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດວິທະຍາທາງການທ່ອງທ່ຽວປອດໄພຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າສຳລັບເດັກທີ່ ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນບັນດາປະເທດທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງໄປ

ນິມິດໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການຢຸດຕິການທາລຸນທາງເພດເດັກໄດ້ດຳເນີນໄປໂດຍລັດຖະບານຂອງບັນ ດາປະເທດໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍສະເພາະການຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ເປັນຊາວຕ່າງປະເທດ. ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມກ້າວໜ້າດັງກ່າວນີ້ ອົງການສຸພະນິມິດເຊື່ອວ່າ “ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດ ໄພຕໍ່ເດັກ” ສະໜັບສະໜູນ ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໃນ
ການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາໄປທ່ຽວໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ເດັກຕ້ອງຢູ່ໃນພາວະທີ່ປອດໄພ.

ທ່ານ ນາງອາຣຕີກາປົວ ຜູ້ຈັດການໆທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ ຂອງອົງການສຸພານິມິດໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂອບໃຈການເຄື່ອນໄຫວສີຂຽວທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ຜົນກະທົບຂອງການທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ. ພວກເຮົາຕ້ອງ ການໆທ່ອງທ່ຽວແບບວິທີດຽວກັນເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ. ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການກະທຳ ຂອງພວກເຂົາທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ທຸລະກິດການ ທ່ອງທ່ຽວປອດໄພຕໍ່ເດັກ. ນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ບັນຫາແມ່ນສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ແລະ ຢາກໃຫ້ຫຼາຍພາກ ສ່ວນຮ່ວມມືກັນ.

ອົງການສຸພະນິມິດຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຕົວແທນຂອງອົງການຕ່າງໆ ແລະ ສື່ມວນຊົນທີ່ກ່ຽວພັນ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອສົ່ງເສີມ “ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ”ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ເດັກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງພວກເຂົາ.
ການປະສົມປະສານຂອງປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໃນບັນດາປະເທດອ່າງແມ່ນ້ຳ ຂອງ ຊຶ່ງລວມມີຄວາມສິ້ນຫວັງທີ່ເກີດຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຖືກແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມ,ວັດທະ ນະທຳແບບດັ່ງເດີມທີ່ບໍ່ທັນສະໄໝທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງໜຸ່ມສາວ ກ່ຽວກັບເພດສຳພັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ລູກຫຼານພວກເຂົາປະເຊີນໜ້າ; ວີດີໂອ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄວາມທັນສະໄໝຂອງໂທລະສັບທີ່ສາມາດເຜີຍແຜ່ພາບອານາຈານ, ການມີເພດສຳພັນດວ້ຍວິທີທີ່ເປັນ ອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກະທຳຜິດທາງເພດສາມາດເຂົ້າເຖິງພວກເດັກໂດຍຜ່ານການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການຫຼິ້ນເກມທາງອິນເຕີເນັດ.

ໃນທຳນອງດຽວກັນນັ້ນ ເດັກອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເມື່ອເວລາພວກເຂົາໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນທີ່ມີ ບັນຫາ, ການຖືກປະຕິບັດຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ຈົບລົງດ້ວຍການໄປ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດແຄມທະເລທີ່ເມືອງພັດທະຍາ
ໃນປະເທດໄທ ຫຼື ແຂວງສຽມຣຽບຂອງກຳປູເຈຍ ບ່ອນທີ່ວັດອັງກໍປະດິດສະຖານຢູ່ ຊຶ່ງເດັກມີຄວາມ ສ່ຽງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໆກ່າວມານັ້ນ.

ທ່ານນາງ ກາປົວ ກ່າວວ່າ ມີໂຄງການຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຈາກເດັກ ໃນອຸດສະຫະກຳການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຢຸດ ສະຫງັກຊຶ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ການກ້າວໄປຫາສິ່ງສຳຄັນຕ່າງໆໃນການຢຸດຢັ້ງການ
ທາລຸນດັ່ງກ່າວ ຄືການໃຫ້ອຳນາດແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ຂອງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບການປົກປ້ອງເດັກເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວຮັບຮູ້ຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ. ໃນຂະນະທີ່ການຈັບກຸມຜູ້ກະທຳຜິດ ທາງ ເພດຕໍ່ເດັກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການຢຸດຢັ້ງການຍົກເວັ້ນໂທດ, ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຮັບ
ການປົກປ້ອງຕໍ່ເດັກແມ່ນວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແບບຍືນຍົງຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

ທ່ານນາງກາປົວກ່າວວ່າ “ການປ້ອງກັນການຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຈາກເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ
ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງແກ້ໄຂບັນຫາ. ນີ້ກໍ່ຄືຄຳວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ ຕໍ່ເດັກໝາຍເຖິງຫຍັງ. ນັກເດີນທາງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບເດັກໃນສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ ທຸກໆມື້. ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ການເອົາເງິນໃຫ້ເດັກຂໍທານ ຫຼື ຂາຍໄປສະນີຍະບັດໃນເຂດຫວງຫ້າມເບິ່ງ ແລ້ວ ອາດຈະເປັນ ວິທີທີ່ດີ ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ເດັກອອກມາຢູ່ຕາມຖະໜົນບ່ອນທີ່ ພວກເຂົາສ່ຽງຕໍ່ການຫາ ປະ ໂຫຍດທາງເພດຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.”

ນັກທ່ອງທ່ຽວມີອຳນາດໃນການບໍລິໂພກທີ່ກະທົບຕໍ່ການບໍລິການ ທີ່ອຸດສະຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫາຈັດໃຫ້ ແລະ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການ ປະຕິບັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ຫຼື ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.

ຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກຄືແນວໃດ?

1. ການກະທຳຂອງທ່ານ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງເດັກ ຫຼື ພາເດັກໄປຄົນດຽວ.ຖ້າທ່ານເຫັນເຫດ ການທີ່ໜ້າສົງໄສ ໃຫ້ລາຍງານ.
2. ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງເດັກໂດຍຜ່ານອົງການ ພາຍໃນປະເທດທີ່ມີຊື່ສຽງດີກ່ວາທີ່ຈະເອົາເງິນໃຫ້ເດັກຂໍທານໂດຍກົງ.
3. ລັດຖະບານຂອງປະເທດທ່ານ ລັດຖະບານຂອງປະເທດທ່ານເຮັດຫຍັງແດ່່ກ່ຽວກັບຜູ້ກະທຳ ຜິດທາງເພດເດັກທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຊຶ່ງກະທຳຜິດທາງເພດຕໍ່ເດັກ.