Child Safe Tourism

เขียนนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็ก

การมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรบ่งบอกว่าบริษัทของคุณไม่ยอมรับการล่วงละเมิดและการแสวงประโยชน์เด็ก นโยบายควรจะมีความเรียบง่าย ปฏิบัติได้จริงและเป็นไปได้ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและตอบโต้กับการ
ล่วงละเมิด สิ่งสำคัญที่สุด คือนโยบายของคุณไม่ควรเป็นเพียงคำพูดในกระดาษ แต่เป็นคู่มือที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามอย่างแข็งขัน ดูตัวอย่างนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็ก