Child Safe Tourism

คู่มือการเป็นอาสาสมัคร

การเป็นอาสาสมัครเปิดโอกาสให้นักเดินทางมีประสบการณ์เฉพาะและน่าประทับใจ ในขณะเดียวกันก็หยิบยื่นผลประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การเป็นอาสาสมัครนับเป็นเรื่องของเจตนาที่ดี แต่หากไม่มีการวางแผน การจัดการและการติดตาม ก็อาจจะเกิดผลในเชิงลบได้

เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในเชิงบวกในงานนี้ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (International Ecotourism Society – TIES) มูลนิธิเพลเน็ตเทอร่า (Planeterra Foundation) และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ได้ร่วมมือกันพัฒนาชุดคู่มือการเป็นอาสาสมัคร คู่มือเหล่านี้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่น การป้องกันและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก
กรุณาอ่านคู่มือ