Child Safe Tourism

การวิจัยการตลาด

ค้นหาว่าลูกค้าของคุณคิดอย่างไรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก

นักเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

งานวิจัยนี้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยที่ได้เก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ประเทศไทยระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2556 โดยใช้ทำการศึกวิจัยในเชิงลึกต่อจากรายงานวิจัยครั้งก่อนเรื่อง “ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดถัยต่อเด็ก: มุมมองของนักท่องเที่ยว” งานวิจัยนี้ได้รวบรวมผลที่เจาะลึกลงไปที่ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเรื่องที่เกี่ยวกับการแสวงประโยชน์เด็กกับบริบทท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม โดยรวบรวมความเห็นของนักท่องเที่ยวในเรื่องการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กจากนักท่องเที่ยวทั้งหมด 268 คนจาก 39 ประเทศที่ได้สำรวจและสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จากงานวิจัยได้พบว่านักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการสิ่งต่อไปนี้คือ:

  1. ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการเป็นนักท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
  2. ทางเลือกธุรกิจที่ปลอดภัยสำหรับเด็กมากขึ้น และ
  3. การที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการโดยรัฐบาลและภาคธุรกิจท่องเที่ยว กรุณาอ่านงานวิจัย ฉบับเต็ม และ ดูข้อมูลภาพ ของข้อค้นพบสำคัญ

ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก: มุมมองของนักท่องเที่ยว

มีผู้เข้าร่วมการสำรวจด้วยตนเองมากกว่า  300 คน จาก 37 ประเทศได้แบ่งปันประสบการณ์การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในประเทศกัมพูชา ไทย สปป. ลาวและเวียดนาม  และความเข้าใจในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก ผู้เข้าร่วมการสำรวจร้อยละ 84.8 ระบุว่าเขาต้องการจะทราบมากขึ้นถึงวิธีปกป้องคุ้มครองเด็กและป้องกันการ
แสวงประโยชน์ในระหว่างการเดินทาง และผู้เข้าร่วมร้อยละ 94.8 กล่าวว่านโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กของธุรกิจจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อลักษณะวิสัยการซื้อของพวกเขา กรุณาอ่าน รายงานฉบับเต็ม