Child Safe Tourism

งานการฝึกอบรมและการศึกษา

ในการเป็นพันธมิตรกับองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติของกัมพูชา สปป. ลาว ไทยและเวียดนาม เรากำลังให้การฝึกอบรมเรื่องการดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดในการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาค หากต้องการค้นหาว่ากิจกรรมใดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณในโอกาสต่อไป หรือต้องการพูดคุยเพื่อจัดการฝึกอบรมตามความต้องการ กรุณาติดต่อเรา

การดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดในการเดินทางและการท่องเที่ยว: ตัวอย่างโปรแกรม

หลักสูตร “การดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดในการเดินทางและการท่องเที่ยว” เป็นการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ในเวลา 1 วัน จัดให้กับลูกจ้างและผู้จัดการ/เจ้าของธุรกิจในภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว การฝึกอบรมจะให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันในประเด็นการล่วงละเมิดเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว และเสริมทักษะภาคปฏิบัติเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวที่ดูแลให้เด็กปลอดภัย ภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมจะมีความเข้าใจดีขึ้นในความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก และเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินการอย่างง่ายๆ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดเด็ก หลักสูตรนี้จะจัดโดยผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศโดยใช้ภาษาแม่ของแต่ละประเทศนั้นๆ (ภาษาเขมร ลาว ไทยและเวียดนาม) กรุณาดูตัวอย่างโปรแกรม