Child Safe Tourism

รายงานการศึกษาวิจัย

test

การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก:
มุมมองของนักท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทย | เวียตนาม

test

นักท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทย | เวียตนาม

test

เพศ การทารุณกรรมและวัยเด็ก: การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้องกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก รวมทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ภาษาอังกฤษ | ขอม

สื่อการเรียน

สำหรับภาคธุรกิจ

test

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมธุรกิจการท่องเที่ยว คู่มือวิทยากรเพื่อการฝึกอบรมหน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

Tourist Sector Takeaways Cover

ทางออกของการคุ้มครองเด็กในธุรกิจการท่องเที่ยว – บัตรข้อมูลสำหรับแจกภาคธุรกิจท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

test

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมธุรกิจการท่องเที่ยว พาวเวอร์พอยส์สำหรับฝึกอบรมหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

สำหรับผู้แทนชุมชน

test

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ คู่มือวิทยากร การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับตัวแทนชุมชน

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

Community Toolkit Takeaways

การคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการทารุณกรรมทางเพศ – บัตรข้อมูลสำหรับแจกตัวแทนชุมชน

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

test

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ
พาวเวอร์พอยส์สำหรับตัวแทนชุมชน

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

test

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ คู่มือวิทยากร การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

Parents and Carers Takeaways

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ – บัตรข้อมูลสำหรับแจกพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

test

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรมทางเพศ
พาวเวอร์พอยส์สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

สำหรับเด็กและเยาวชน

test

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรม คู่มือวิทยากรในการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

Children and Young People Takeaways

การคุ้มครองเด็กจากการทารุณกรรม –
บัตรข้อมูลสำหรับแจกเด็กและเยาวชน

ภาษาอังกฤษ | ลาว | ขอม | ภาษาไทยเวียตนาม

กระดาษที่ใช้ทำงาน

Child Sexual Abuse Media Case Reporting Cover

การทารุณกรรมทางเพศเด็ก –
การวิเคราะห์กรณีจากสื่อที่รายงาน

ภาษาอังกฤษ